Uporaba osebnih podatkov

Soorganizatorja bosta osebne podatke uporabljala za namene:

Sodelujoči se strinja, da se, če bo izžreban ali mu bo aplikacija avtomatično podelila nagrado, njegovo ime in priimek javno objavi v aplikaciji nagradne igre, na Facebook strani soorganizatorjev ali kje drugje.

Izvajalec bo osebne podatke uporabljal za:

Podatki se ne bodo posredovali tretjim osebam, ki niso vključene v izvedbo nagradne igre.

Posameznik ima pravico do vpogleda v svoje osebne podatke, do popravka, njihovega izbrisa ali omejitve obdelave.

Vprašanja glede uporabe osebnih podatkov in nagradne igre se lahko pošljejo na elektronski naslov igra@frtica.si.

Pravila nagradne igre »30 let mesarije Frtica«

1. Soorganizatorja nagradne igre sta:

Izvajalec nagradne igre je Organizem, Aleš Kralj s.p., Levstikova ulica 8A, 1275 Šmartno pri Litiji.

2. Nagradna igra poteka na spletni strani "30let.frtica.si" od 09. 05. 2022 in bo trajala do 08. 09. 2022 do 12:00:00.

3. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki:

V primeru, da v nagradni igri sodeluje oseba, ki je mlajša od 18 let ali oseba, ki ji je bila delno odvzeta poslovna sposobnost , lahko v nagradni igri sodeluje ter posreduje svoje osebne podatke le na podlagi pisne odobritve osebe starejše od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to osebo zastopa. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri Soorganizatorjih in pri Izvajalcu nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih razmerjih izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre, starši oziroma posvojitelji ter stari starši zaposlenega).

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Za sodelovanje v nagradnem žrebanju mora sodelujoči vpisati in oddati svoje podatke na spletni strani nagradne igre in slediti navodilom v aplikaciji.

Sodelujoči s svojo aktivnostjo zbira srečke, ki mu povečajo možnosti pri žrebu. Srečke lahko pridobiva z "dvigovanjem" pokrova pladnja v aplikaciji, aktivnostjo v določenih objavah na Facebook straneh in Instagram profilih soorganizatorjev, z uspešnim privabljanjem prijateljev k sodelovanju, z objavo fotografij izdelkov Frtica na Instagram in z nakupi izdelkov soorganizatorjev.

Ob dvigu pokrova bo sodelujoči dobil naključno število srečk (med 1 in 30). Število srečk, ki jih sodelujoči prejme je odvisno zgolj od naključja, pri katerem je upoštevano število srečk – največja je verjetnost, da sodelujoči prejme 1 srečko, najmanjša, da prejme 30 srečk.

Za vsakih 10€ nakupa v trgovini Frtica (ali izdelkov Frtica v drugih trgovinah) bo sodelujoči prejel 100 srečk. Za vsakih 30€ nakupa v trgovini Frtica (ali izdelkov Frtica) bo sodelujoči prejel še dodatnih 300 srečk. (Primer: Znesek nakupa v trgovini Frtica znaša 40€, kupec prejme 4x100 srečk + 300 srečk). Nakupi v vrednostih manjših od 10€ se ne upoštevajo. Upošteva se samo nakupe opravljene in vpisane v času trajanja nagradne igre.

Za svojo registracijo sodelujoči prejme 10 srečk. Za vsakega privabljenega prijatelja (povabljeni prijatelj sodeluje v nagradni igri) bo sodelujoči prejel 30 srečk.

Sodelujoči se strinja, da vabila in priporočila posreduje le tistim drugim osebam, od katerih ima soglasje za kontaktiranje. Sodelujoči prevzemajo polno odgovornost za posredovana elektronska sporočila in polno odgovarjajo za njegovo vsebino.

Soorganizatorja v nobeni obliki ne podpirata pošiljanja nezaželene elektronske pošte. Kakršnokoli pošiljanje nezaželene pošte s strani tretjih oseb za namene promocije te nagradne igre je strogo prepovedano. Kršitelj za to dejanje nosi polno pravno odgovornost.

Komentiranje določenih objav na Facebook straneh organizatorjev bo sodelujočemu prineslo 10 srečk. Enako število srečk prejme za pozitivno reakcijo na te objave.

Dodaten način sodelovanja je objava fotografij na Instagram. Na fotografijah mora biti razvidno, da gre za izdelke Frtica. Fotografija bo posamezniku prinesla 300 srečk. Fotografije je potrebno označiti s ključnikom #Frtica30let in označiti Instagram profil @frticadoo.

Sodelujoči mora za objavo fotografij na katerih so tudi druge osebe, imeti dovoljenje teh oseb.

5. Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri in ovadeni zaradi povzročitve škode.

Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje s samo enim elektronskim naslovom oziroma enim Facebook profilom. V primeru, da se ugotovi, da je oseba sodelovala z več naslovi ali profili, ta oseba ni upravičena do nagrad.

6. Soorganizatorja in Izvajalec ne prevzemajo odgovornosti za:

7. Nagrajenci bodo določeni z računalniškim žrebom, v katerem sodelujejo vsi sodelujoči, ki izpolnjujejo pogoje te nagradne igre. Število zbranih srečk pomeni število srečk v bobnu za žreb. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Žrebanje bo potekalo 08. 09. 2022, najkasneje ob 14.00 v prostorih Izvajalca. Izvedli ga bodo predstavniki Izvajalca.

Sodelujoči lahko naključno nagrado dobi tudi z dvigovanjem pokrova v aplikaciji. Avtomatična podelitev nagrade je odvisna od naključja. Nepodeljene nagrade iz pladnja se prenesejo v sklad za žreb.

8. Nagradni sklad vsebuje:

Od naštetih nagrad bodo pod pokrovom naslednje nagrade: 5x darilni bon v vrednosti 30€, 5x paket treh 6tejst čili omak, 1x predpasnik Frtica, 5x majica Frtica.

9. Število dejansko podeljenih nagrad je lahko manjše zaradi nedosegljivosti nagrajencev (npr. neveljaven elektronski naslov, poln poštni predal, spregledano sporočilo) in drugih okoliščin, ki preprečujejo dejansko podelitev nagrade.

10. Izvajalec bo nagrajence obvestil po elektronski pošti na e-naslov, ki ga bodo vnesli v aplikaciji. Nagrajenec mora v 10 delovnih dneh od prejetja obvestila sporočiti, da se strinja s prevzemom nagrade in sporočiti zahtevane podatke (ime in priimek, ulica in hišna številka, pošta, davčno številko pa le v primerih, navedenih v točki 11 teh pravil).

Izžrebani kupci bodo morali pokazati vse vpisane račune (dovolj je fotografija iz katere bosta razvidni številka nakupa in znesek nakupa). V kolikor kupec ne bo mogel pokazati računa ali pa se bodo vpisani podatki razlikovali od podatkov na računu oz. računih, ne bo upravičen do nagrade. Namesto njega pa se bo izžrebalo drugega dobitnika. Izvajalec oziroma soorganizatorja izžrebanemu kupcu ne bosta posredovala podatkov o vpisanih računih.

Izvajalec na podlagi podatkov preveri ujemanje osebnih podatkov s tistimi, ki jih je vnesel v aplikacijo in v primeru nejasnosti (npr. neujemanje imena) prosi za dodatna pojasnila. Če pojasnila ne bodo potrebna, bo Izvajalec podatke posredoval podeljevalcu nagrade.

Če se izžrebanec ne odzove ali v 10 delovnih dneh ne posreduje zgoraj naštetih podatkov ali se odpove nagradi, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru ne podeli ali se podeli nekomu drugemu.

11. Za nagrade, katerih tržna vrednost presega 42 € bo podeljevalec nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Če dana nagrada presega znesek 42 € oz. skupni znesek 84 € v enem letu, je potrebno obračunati in plačati akontacijo dohodnine po 25 % stopnji od celotne vrednosti nagrade (čl. 105,108 ZDOH-2-UPB6). V primeru, da ne boste sporočili davčne številke, vam nagrada ne bo izročena. Bruto vrednost nagrade je neto vrednost nagrade, povečana s koeficientom davčnega odtegljaja. Nagrajenec bo prejel neto vrednost nagrade. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali zahtevati izplačila njene protivrednosti v denarju.

12. Soorganizatorja in Izvajalec ne krijejo stroškov komunikacije po internetu in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej.

13. Sorganizatorja si pridržujeta pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekineta ali končata nagradno igro. Sorganizatorja si pridržujeta pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognili zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.

14. Vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov igra@frtica.si.

15. Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

16. Sodelovanje sodelujočega v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1), da Soorganizatorja hranita podatke sodelujočega in jih obdelujejo ter uporabljajo za namene izvajanja te nagradne igre, izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja, dostave, izdelavo analiz in primerjav, neposrednega trženja, ter neposrednega trženja s pomočjo elektronskih komunikacij (obveščanja o svojem poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah). Pridobljene osebne podatke bodo vsi navedeni skrbno varovali in uporabljali v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bodo posredovali tretjim osebam. Dokumentacija v zvezi z nagrajencem (osebni podatki) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi. Nagrajenec izrecno dovoljuje časovno neomejeno objavo imena in priimka na spletni strani nagradne igre, na Facebook straneh Soorganizatorjev in v e-poštnih sporočilih nagradne igre ter drugih kanalih.

Izvajalec bo osebne in druge podatke uporabljal za izvedbo nagradne igre, izdelavo analiz, primerjav z drugimi nagradnimi igrami ter jih ne bo posredoval tretjim osebam.

Zbirajo se naslednji osebni podatki: ime in priimek, elektronski naslov, IP naslov.

Sodelujoči se strinja, da se, če bo izžreban ali pa mu bo aplikacija avtomatično podelila nagrado, njegovo ime in priimek javno objavi v aplikaciji nagradne igre, na Facebook strani soorganizatorjev, na spletni strani soorganizatorjev ali v elektronski pošti.

Sodelujočim so skladno z ZVOP-1 in GDPR zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Sodelujoči lahko kadarkoli pisno ali po telefonu zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja.

Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki sodelujočega prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5 dneh pa bo sodelujoči o tem tudi obveščen. Stroške v zvezi z izvedbo zahteve nosita Soorganizatorja.

Ostalo dokumentacijo v zvezi z izvedbo nagradne igre hrani Izvajalec.

17. Za tolmačenje posameznih členov teh pravil sta pristojna Soorganizatorja. Morebitne napake pri izvedbi nagradne igre bosta Soorganizatorja skupaj z Izvajalcem reševala v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve teh pravil lahko Soorganizatorja razveljavita nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovita.

18. Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje in so v času nagradne igre na vpogled sodelujočim v aplikaciji.

Soorganizatorja lahko spreminjata pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezujeta, da bosta na enak način in na enakem mestu, kot so bila objavljena prvotna pravila in pogoji uporabnike obvestila o vsaki spremembi pravil.

19. Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo na e-poštni naslov igra@frtica.si.

20. Vse pritožbe in reklamacije se lahko pošljejo na elektronski naslov igra@frtica.si. V primeru utemeljenih pritožb se Soorganizatorja zavezujeta, da jih bosta odpravila v čim krajšem času in o tem obvestila sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge sodelujoče.

21. S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja z vsemi zgoraj naštetimi pravili in pogoji.

Litija 9.5.2022